Mankeel zawody

Iň oňat işimiz, iň oňat hilli “Mankeel” elektrik skuter önümlerini alyp bilersiňiz.

Mankeel zawody

Mankeel Factory (3)
Mankeel Factory (4)
Mankeel Factory (1)

Ylmy dolandyryş ulgamy bilen önümiň ähli prosesine elmydama gözegçilik edýäris.Halkara standart doly önümçilik we hil dolandyryş ulgamyna berk eýeriň.Umumy meýdany 13 000 inedördül metrden gowrak bolan häzirki zaman professional awtomatlaşdyrylan ýa-da ýarym awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary we gaýtadan işleýiş enjamlarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan iki önümçilik bazamyz bar.Önüm dizaýnyndan, mehaniki gaýtadan işlemekden, bölekleri ýygnamakdan, synagdan, gaplamakdan, daşamakdan we ätiýaçlykdan başlap, her bir baglanyşygyň degişli halkara ülňüleriniň talaplaryna laýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin tejribeli işgärlerimiz bar.

CE, FCC, RoHS, UL biziň ýerine ýetirýän esasy standartlarymyzdyr.Şol esasda, önümlerimiz TUV we beýleki ýokary standartlar ýaly berk synaglardan geçdi.Kämil hile ymtylmak biziň iş pelsepämiziň esasyny düzýär.Çig mal saýlamakdan başlap, hünärli we çylşyrymly önümçilige, taýýar önümleri takyk gözden geçirmäge çenli her bir jikme-jiklik doly görkezilýär.Synag gözlegimiz, halkara AQL nusga alma standartyna berk laýyk gelýär.Mundan başga-da, önümlerimiziň garnituralarynyň köpüsi daşary ýurtlaryň belli markalaryndan getirilýär.Her önümi kämilleşdirmek, her bir elektrik skuterimiziň sarp edijileriň eline ýetmegini üpjün etmek üçin ýumşak görnüşi, has adamkärçiligi öz içine alýan seresaply dizaýnymyzdan alnan.

Dizaýn we ösüş

Highokary hilli, ýokary öndürijilikli elektrik skuterleriniň ösüşine ünsi jemleýäris.Ilkinji özbaşdak işlenip düzülen “Mankeel” markaly elektrik skuter, “Porsche” topary tarapyndan elektrik skuteriniň daşky görnüşini dizaýn etdi, ikinji elektrik skuterini Germaniýanyň howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi.Elektrik skuterleriniň gözelligi we işleýşi, gözleg we gözleg işlerimizde esasy üns berýän zadymyz, şol bir wagtyň özünde hil we howpsuzlyk önümi ösdürmekde iň möhüm meselelerimizdir.Daş keşbini, münmek rahatlygyny, howpsuzlygyny we hilini göz öňünde tutup, işlenip düzülen we satylan beýleki elektrik skuterlerimiz hem bu düşünjäni ilkibaşdan durmuşa geçirýärler.

Design & development (1)
Design & development (2)

Synag enjamlarymyz we amallarymyz

Önümlerimiziň ýokary hilini üpjün etmek üçin eden synaglarymyz: gysga utgaşma synagy, ulagyň güýji synagy, duz sepmek synagy, ýokary we pes temperatura synagy.temperatura synagy, ulagyň ýadawlygy synagy, tormoz öndürijiligi synagy, tutuş ulagyň şowsuz synagy, ýokary ýygylykdaky yrgyldy synagy, täsir synagyna garşylyk synagy), yrgyldy synagy, simiň egilmek güýji synagy (simiň egilmek güýji synagy), dyrmaşma synagy we ş.m. her “Mankeel” ulanyjylary ýokary hilli, ygtybarly önümleri we iň amatly gezelenç tejribesini alyp bilerler.

Production control process (1)
Production control process (2)
Production-control-process (1)
Production-control-process (2)

Önümçilige gözegçilik prosesi

Her bir berk nokat, iň oňat hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek!

fdbdfb

Habaryňyzy goýuň