Elektrik skuterlerini has köp paýlaşmak

“Mankeel” elektrik skuterini dünýäde teklip eden ilkinji öndüriji
we paýlaşylýan elektrik skuter öndürmek taslamasyny durmuşa geçiriň.biz indi basyp alýarys
elektrik skuterlerini paýlaşmagyň global üpjünçiliginiň ýarysyna golaýy.

Köpler üçin ýetişen we durnukly önümçilik we üpjünçilik ulgamyny döretdik
dürli görnüşli elektrik skuterleri, şeýle hem doly we hünärmen
marketing, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat ulgamy.

t

Paýlaşma skuterini işletmekçi bolsaňyz
iş, doly çözgütler berip bileris
we ýokary hilli skuter önümleri.

y

Amaly azaltmak isleseňiz we
paýlaşma skuteriniň hyzmat bahasy
taslama biznesi, size ýetmäge kömek edip bileris

hr

Skuter kärendesini işletmek isleseňiz
seýilgählerde, gözel ýerlerde, güýmenjelerde iş
seýilgähler we beýleki ýapyk seýilgäh ýerleri,
amaly gonuş meýilnamasyny size hödürläp bileris
we doly çözgüt.

“Mankeel” elektrik skuter modellerini paýlaşýar

pro (1)

Model: MK089

pro (3)

Model: MK088

pro (2)

Model: MK083

Taslama hadysalarynyň görkezişiniň bir bölegi

Dürli ýurtlarda esasy paýlaşma elektrik skuter taslamamyz

More Sharing model (3)

Russiýa 10000 elektrik skuter taslamasyny paýlaşýar
Elektrik skuter modelini paýlaşmak: MK083

More Sharing model (4)

Koreýa 20000 elektrik skuter taslamasy
Elektrik skuter modelini paýlaşmak: MK083

More Sharing model (5)

Polşa 8000 elektrik skuter taslamasyny paýlaşýar
Elektrik skuter modelini paýlaşmak: MK083

More Sharing model (6)

Italiýa 15000 elektrik skuter taslamasyny paýlaşýar
Elektrik skuter modelini paýlaşmak: MK083

More Sharing model (7)

Dubaý 15000 elektrik skuter taslamasy
Elektrik skuter modelini paýlaşmak: MK083

More Sharing model (8)

Russiýa 12000 elektrik skuter taslamasyny paýlaşýar
Elektrik skuter modelini paýlaşmak: MK088

Adyny sen goý, biz edýäris.

IoT ulgamyny sazlamak isleýärsiňizmi?
Mesele ýok

Jübi telefonynyň eýesini goşmak isleýärsiňiz
ulagyň öň sütüni?
mesele ýok

Has uly batareýa isleýärsiňizmi?
mesele ýok

Theöriteleşdirilen ülňülere laýyklykda öndürmek isleýärsiňiz
ýerli ýol kanunlaryna laýyk gelýärmi?
mesele ýok
......

Tejribämiz we tejribämiz bilen muny siziň üçin edip bileris
Diňe aýratyn zerurlyklaryňyzy, nädip isleýändigiňizi bize habar beriň
elektrik skuterleriňiziň taslamasyny işlediň we gözegçilikde saklaň
galan işler siziň üçin edildi.

More Sharing models

Habaryňyzy goýuň