Hil, bitewilik nov Täzelik, açyklyk

Biz bilelikde ýeňiş gazanýarys

Dilerler

zhixiaoshang

Global marka paýlaýjylary işe almak

“Mankeel” paýlaşylýan elektrik skuter önümçiligini teklip eden we durmuşa geçiren dünýäde ilkinji öndüriji.Elektrik skuterlerini paýlaşmagyň dünýädäki üpjünçiliginiň ýarysyny diýen ýaly eýeleýär, elektrik skuterleri üçin ýetişen we durnukly önümçilik we üpjünçilik ulgamyny, we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny doly we hünärli marketing ulgamyny döretdik.

Soňky ýyllarda adamlaryň syýahat zerurlyklarynyň üýtgemegi we 80-den gowrak ýurtdan gelen müşderileriň beren pikirleri, adamlaryň ýaşaýyş gurşawymyza has köp üns berýändiklerini we has ekologiýa taýdan arassa ulag guralyny gözleýändiklerine doly ynam we oňyn tassyklama berdi.Epidemiýanyň 2019-njy ýylda ýaýramagy adamlara az uglerodly transportyň zerurdygyny hem ýatlatdy.Amatly we ekologiýa taýdan arassa elektrik skuterleri adamlaryň syýahat etmegi üçin has meşhur saýlamalara öwrüldi.

Elektrikli skuterleriň ösýän bazarynda ösmek we bilelikde bilelikde ýeňiş gazanmak üçin Mankeeliň önümine wekilçilik etmegi ýüregine düwen adamlary tüýs ýürekden garşylaýarys!

“Mankeel” elektrik skuterleriniň satyjysy kim bolup biler

1: Mankeel bilen elektrik skuterleri üçin has giň bazary ösdürmegi ýüregine düwen adamlar

2: Elektrik skuterleri ýa-da degişli pudaklar bilen meşgullanýan, ýöne önüm bazaryndaky paýyňyzy giňeltmek isleýän adamlar

3: Elektrik skuterlerini we degişli tigir önümlerini işletmekde tejribesi bolan adamlar

4: sufficienteterlik serişdeleri bilen elektrik skuter biznesini ösdürmegi meýilleşdirýän adamlar

Marka agentlerine goldawymyz

Price and market protection

Bahalary we bazary goramak

“Mankeel” paýlaýjylary saýlamak we hyzmatdaşlyk etmek üçin adalatly we aç-açan ülňüler toplumyna eýedir.Diňe deslapky audit standartlarymyza laýyk gelýän paýlaýjylar önümlerimiziň markalaryna wekilçilik edip bilerler.Markanyň paýlanyş hyzmatdaşlygy tassyklanandan soň, önümiň bahasy ýa-da önüm üpjünçiligi nukdaýnazaryndan, hukuklaryňyzy we peýdalaryňyzy goramak we goldamak üçin hyzmatdaşlygyň şertlerini berk ýerine ýetireris.

After-sales service, logistics delivery time guarantee

Satuwdan soňky hyzmat we satuwdan soňky hyzmat, logistika eltmegiň öz wagtynda kepilligi

ABŞ-da we Europeewropada 4 dürli daşary ýurt ammary we satuwdan soňky hyzmat ediş nokatlaryny gurduk, bu Europeewropada we ABŞ-da logistika we paýlanyşy gurşap biler.Şol bir wagtyň özünde, amatly logistika we satuwdan soň hyzmatyň bahasyny tygşytlap, gämi hyzmaty bilen üpjün edip bileris.

Common marketing alliance, material resource sharing

Umumy marketing bileleşigi, maddy çeşmeleri paýlaşmak

Önüm we markany mahabatlandyrmak we marketing nukdaýnazaryndan önümiň suratlaryny, önüm wideolaryny, marketing çeşmelerini we marketing mahabat meýilnamalaryny goragsyz paýlaşarys, marketing çykdajylaryny hem paýlaşarys we siziň üçin tölegli marketing mahabatyny ederis.Işewürligiňizi we müşderiňiziň akymyny giňeltmek üçin önümi we markany mahabatlandyrmak üçin müşderini size hödürläň.

Distribýutorymyzyň peýdalary

1: “Mankeel” size tygşytly, ýokary öndürijilikli elektrik skuter önümlerini we nusgalardan başlap köp sargytlara çenli, ýokary hilli satuwdan we satuwdan soňky hyzmatlary doly çözgütler we amallar bilen üpjün edip biler.Elektrik skuteriňiziň satuwdan soňky bahasyny azaltmak üçin kompaniýanyň elektrik skuter biznesiniň has bäsdeşlige ukyply bolmagyna kömek ediň.

2: Biziň garaşsyz dizaýn we gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar, bu hyzmatdaşlary dürli ýurtlaryň ýa-da sebitleriň kanunlary we kadalary bilen öndürilen ýöriteleşdirilen elektrik skuterleri bilen üpjün edip biler, şonuň üçin önüm satuwynyň kanunylygy barada alada galmaň.

3: Durnukly ösüş, garaşsyz we doly üpjünçilik zynjyry ulgamy, marka önümleriniň täzelenmegi we satuwdan öňki we satuwdan soňky baglanyşyklarda öz wagtynda goldaw, hemmesini siziň üçin edip bileris.

Contact us now to send the apply to become our partner at sales@mankeel.com

Dünýäniň daşky gurşawy goramak syýahatçylyk pudagyna güýjümizi goşuň.

Habaryňyzy goýuň