Sorag-jogap

Dürli modelleriň teker ululyklary nähili?

“Mankeel Sliver Wings” -iň tekeriniň ululygy 10 dýuýmlyk uly çişip bolýan rezin tekerler, “Mankeel Pioneer” 10 dýuýmlyk hia-elastik gaty rezin tekerler, “Mankeel Steed” bolsa 8,5 dýuýmlyk gaty rezin tekerler.

Atlylar üçin talaplar nämeler?

Atlynyň ýaşynyň 14 bilen 60 ýaş aralygyndadygyny maslahat berýäris.Elektrik skuterlerimiziň iň ýokary agramy 120KG.Howpsuzlyk sebäpli, agramy 120KG-dan az bolan adamlara maslahat berýäris.Şahsy howpsuzlygyňyzy üpjün etmek üçin, çaltlaşdyrmaň ýa-da çaltlaşdyrmaň, sebäbi çapyksuwaryň agramy, tizligi we gradiýenti sebäpli ýüze çykýan güýç çäkleri çapyksuwaryň çökmegine sebäp bolup biler.Bu ýagdaýda çapyksuwar aşa köp ulanmak jogapkärçiligini çekmeli.Şertler sebäpli ýüze çykýan goşmaça töwekgelçilikler.

“Mankeel” elektrik skuterleriniň agramy, öndürijiligi we çydamlylygy taýdan artykmaçlyklary näme?

Täze döredilen üç elektrik skuteriniň bu ugurlarda dürli çykyşlary bar.Jikme-jiklikler üçin şu ýere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

Mankeel Pioneer: Doly zarýadyň batareýasynyň ömri 40-45KM-a ýetip biler.Bu modeliň arassa agramy 23KG.Güýçli güýji halaýan çapyksuwarlara has ýykgyn edýär.Dyrmaşmak derejesi 20 dereje ýetip biler.Aýrylyp bilinýän batareýanyň suw geçirmeýän reýtingi IP68-e, iň ýokary diapazonyň 60-70KM-a ýetip bilýän ätiýaçlyk batareýasyna ýetýär.

Mankeel Kümüş Ganatlar: Batareýanyň ömri 40-45KM çenli, skuteriň sap agramy bolsa 14 kg.Bir eli bilen aňsatlyk bilen bukulyp we göterilip bilner.Gyzlaryň münmegi gaty amatly.Elbetde, bu modeliň iň ýokary ýük göterijilik ukyby 120 KG-a ýetip biler, şonuň üçin bu erkek çapyksuwarlar üçin hem amatlydyr.Beden tekiz, doly gizlenen beden dizaýny, APP işleýşi we ulanmaga amatly.

“Mankeel Steed”: Batareýanyň ömri 35KM, ulagyň agramy 16KG.Germaniýanyň howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi.Şeýle hem, ulanyjy üçin amatly USB zarýad beriş porty we öňdäki çeňňek bilen enjamlaşdyrylandyr.Öň el tormozy + yzky tigir tormoz ulgamy kabul edildi, bu innowasiýa we amatly.

Tizlik çägini çapyksuwarlar işjeňleşdirip bilermi?

“Mankeel” elektrik skuterleriniň deslapky zawod sazlamalary üç tizlikli kesgitlenýär, ulanyjylar APP-de dürli tizligi sazlap bilýärler.ýöne degişli tizligi kesgitlemek üçin ýerli howpsuzlyk düzgünlerine eýermegiňizi haýyş edýäris.

Elektrik skuterini metroda, otlyda, uçarda alyp bolýarmy (barlanýar)

Countriesurtlaryň we sebitleriň syýasaty başgaça bolar, degişli ýerli häkimiýetlere öňünden ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi elektrik skuterlerinde batareýalar bar, howa gatnawy zerur bolsa, ýerli awiakompaniýanyň degişli düzgünlerine öňünden serediň.

Suw geçirmeýän öndürijilik hakda

Mankeel Silver Wings we Mankeel-iň suw geçirmeýän reýtingi IP54.Rainagyşly howada daşarda münmek we gezelenç etmek gadagandyr.

“Mankeel Pioneer” -iň suw geçirmeýän reýtingi IP55, batareýany dolandyryjy suw geçirmeýän reýting IP68.Daşarda münmek we güýçli ýagyşda gezelenç etmek gadagandyr.Zerur bolsa, açyk ýagyşda diňe gysga aralyga münmek.

Şol bir wagtyň özünde, şahsy howpsuzlygyňyz üçin islendik wagt beýleki erbet howada açyk howada münmek maslahat berilmeýär.

Programmany nireden göçürip alyp bilerin?

Ulanyjylar gollanmadan Mankeel APP-ni göçürip alyp bilerler ýa-da Mankeelde-iň resmi web sahypasyndan QR koduny skanirläp bilerler.Jübi telefony Android we IOS wersiýalaryny goldaýar.Şeýle hem, “Mankeel” -i “Apple” dükanyndan we “Mankeel” elektrik skuter APP-ni göçürip almak üçin “Google play” -den gözläp bilersiňiz.

Skuteriň kepillik möhleti näçe?

Ulanyjylar tarapyndan önüm üçin resmi buýruga gol çekilen pursadyndan başlap, ulag bilkastlaýyn zaýalanmasa, bir ýyl kepillik berip bileris.

Aýratyn şertler üçin aşakdakylara ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

1. Elektrik skuter çarçuwasynyň esasy korpusy we esasy polýus bir ýyl kepillendirilýär

2. Beýleki esasy komponentlere hereketlendirijiler, batareýalar, dolandyryjylar we gurallar girýär.Kepillik möhleti 6 aý.

3. Beýleki işleýän böleklere faralar / çyralar, tormoz çyralary, gurallaryň jaýy, penjireler, mehaniki tormozlar, elektron tormozlar, elektron tizlendirijiler, jaňlar we tekerler girýär.Kepillik möhleti 3 aý.

4. Beýleki daşky bölekler, çarçuwanyň üstki boýagy, bezeg zolaklary we aýakgaplary kepillikde ýok.

Skuter şowsuz bolsa näme etmeli?

skuterde näsazlyklar bar bolsa, gollanmada degişli dürli näsazlyk alamatlaryny barlap we bejerip bilersiňiz.Näsazlyklary düzedip we düzedip bilmeýän bolsaňyz, gaýtadan işlemek üçin ozal satan ýa-da satyjy bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Mankeel elektrik skuterine münmek ygtybarlymy?

“Mankeel” -iň elektrik skuterleri dizaýn we önümçilik döwründe dürli howpsuzlyk görkezijileriniň hünär synaglaryna berk boýun egýär.“Ride Mankeel” elektrik skuter önümimiz gollanmasyndaky ygtybarly ýörelgeleri ýerine ýetirseňiz howpsuzdyr.

Batareýalary ulanmazdan ozal zarýad almalymy?

Hawa, batareýalary ulanmazdan ozal doly zarýad bermeli.

Batareýalarymy “tormozlamak” gerekmi?

Hawa, batareýalar optimal öndürijilige ýetmezden ozal üç sany zarýad siklinden ybarat “arakesme” sikline eýe bolmalydyrlar.Munuň üçin üç sany doly zarýad we üç sany doly zarýad berilýär.Bu başlangyç “arakesme” siklinden soň batareýalar mümkin boldugyça iň ýokary öndürijilige we ýük astynda pes naprýa .eniýe üýtgemelerine eýe bolar.

Batareýalar näçe wagtlap zarýadyny saklarlar?

Ulanylmaýan wagty ähli batareýalar öz-özünden çykar.Öz-özünden çykaryş tizligi, saklanýan temperatura baglydyr.Artykmaç sowuk ýa-da gyzgyn saklaýyş temperaturasy batareýalary adaty ýagdaýdan has çalt ýitirer.Iň gowusy batareýalar bolmaly
otag temperaturasynda saklanýar.

Skuteriň bedeniniň materialy näme?

Bedeniň oňurgasy ajaýyp öndürijiligi we hili bilen howa giňişligindäki alýumin garyndysyndan ýasalýar.

Mankeel Silver Wings modeli haýsy teker?Şişirmek aňsatmy?

“Mankeel Silver Wings”, adatça ulanýan welosiped inflýasiýa deşiklerine adaty bolan 10 dýuým çişirilýän rezin tekerlerdir.Mundan başga-da, tekerleri çişirmek üçin has amatly bolar ýaly, size giňeldilen inflýasiýa burun turbasyny bereris.

Temperaturanyň münmegine täsiri barmy?

Eger münýän gurşawyň temperaturasy gollanmada görkezilen aralykdan ýokary bolsa, tekeriň zaýalanmagyna ýa-da beýleki işlemezligine sebäp bolup biler.Gereksiz howpsuzlyk meselelerinden gaça durmak üçin önüm gollanmasyndaky maslahatlary ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

Batareýa aýrylýarmy?

“Mankeel Pioneer” -iň batareýasy aýrylýar we çalşylýar.“Mankeel” elektrik skuterleriniň beýleki modelleri sökmegi goldamaýar.Rugsat berilmezden sökülse, elektrik skuteriniň işleýşine zeper ýeter.

Näme üçin çyralar awtomatiki öçýär?

Bu, öçürmegiň we öçürmegiň we güýjüň gutarmagyny ýatdan çykarmak üçin.Energiýany tygşytlamak maksady bilen, skuteriň belli bir wagtdan soň hiç hili işlemezden awtomatiki usulda ýapylmagyny düzdük.Bu sazlamany islemeýän bolsaňyz, has uzak wagtdan soň awtomatiki öçürmek ýa-da bu funksiýany göni öçürmek üçin APP-de üýtgedip bilersiňiz.

Baglanyşykly esbaplary satyn almak islesem, nireden satyn alyp bilerin

“Mankeel” tarapyndan resmi taýdan dolandyrylýan üçünji tarap satuw platformasynda satyn almak ýa-da satyn almak üçin satuw müşderi hyzmatymyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

Mankeel-iň marka satyjysy ýa-da distribýutory bolup bilerismi?

Elbetde, indi global distribýutorlary we marka agentlerini işe alýarys.Hoşgeldiňizbilen habarlaşyňara alyp maslahatlaşyňedara şertnamasy, hyzmatdaşlygyň talaplary we kanuny jikme-jiklikler.

Mankeel distribýutorlara we agentlere nähili goldaw berýär?

Mankeel-de 135 işgäri bolan hünärmenler topary bar, olar size aşakdaky giňişleýin goldawy berip bilerler:

1. Bahalary we bazary goramak

“Mankeel” paýlaýjylary saýlamak we hyzmatdaşlyk etmek üçin paýhasly, adalatly we aç-açan ülňülere eýedir.Diňe deslapky audit standartlarymyza laýyk gelýän paýlaýjylar önümlerimiziň markalaryna wekilçilik edip bilerler.Markanyň paýlanyş hyzmatdaşlygy tassyklanylandan soň, önümiň bahasy ýa-da önüm üpjünçiligi nukdaýnazaryndan, paýlaýan ýeriňizdäki hukuklaryňyzy we gyzyklanmalaryňyzy goramak we goldamak üçin hyzmatdaşlygyň şertlerini berk ýerine ýetireris.

2. Satuwdan soňky hyzmat we satuwdan soňky hyzmat, logistika eltmegiň öz wagtynda kepilligi

ABŞ-da we Europeewropada 4 dürli daşary ýurt ammary we satuwdan soňky hyzmat ediş nokatlaryny gurduk, bu Europeewropada we ABŞ-da logistika we paýlanyşy gurşap biler.Şol bir wagtyň özünde, ammar logistikasyny we satuwdan soň tygşytlamak üçin size gämi hyzmatyny hem berip bileris.

3. Umumy marketing bileleşigi, maddy çeşmeleri paýlaşmak

Önüm we markany mahabatlandyrmak we marketing nukdaýnazaryndan, önüm çykdajylaryny paýlaşmak we siziň üçin tölegli marketing mahabatyny etmek üçin önüm suratlaryny, önüm wideolaryny, marketing çeşmelerini we marketing mahabat meýilnamalaryny ätiýaçly paýlaşarys.Täsiriňizi giňeltmek we müşderiňiziň akymyna kömek etmek üçin önümleri we markany mahabatlandyrmak üçin müşderileri size hödürläň.

Gowşuryş senäňiz nähili?

Eltip bermegiň iki usuly bar

1, Mankeeliň häzirki wagtda ABŞ / Germaniýa / Polşa / Angliýada ABŞ-nyň we Europeewropanyň ähli çägini gurşap alýan 4 ammary bar, iberişiň 8 sagadyň içinde tamamlanmagyna we 24 sagadyň dowamynda yzarlaýyş belgisiniň täzelenmegine kepillik berilýär.Her önümiň modeli üçin, gyssagly buýrugyňyza jogap bermek üçin 1800 birlik taýýarlarys.

2, Mundan başga-da, harytlary zawodymyzdan ibermek isleseňiz, sargydyňyza görä harytlary wagtynda taýýarlarys we eltip berjekdigiňizi tassyklarys, şonda biz size wagtynda öndüreris we eltip bereris.

Mankee-iň önüm gaplamasy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Mankeel ekologiýa taýdan arassa köpük + karton + örtük lentasyny ulanýar we azyndan 175 sm beýiklikde damja synagyndan geçdi.Ulag wagtynda zaýalanmazlygy kepillendirilýär we size gowşurylan önümler üýtgewsiz we täze.

Täze gelenler elektrik skuteriňizi nädip ulanmalydygyny bilmese näme etmeli?

Mankeel-de ulanmagy öwretmek üçin kagyz görkezmeleri we wideolary bar.Täze alanyňyzdamankeel elektrik skuter, ulanylyşyna doly düşünip biljekdigiňize göz ýetirmek üçin bukjadaky ulanyjy gollanmasynyň degişli mazmunyny üns bilen okaňelektrik skuter.Mundan başga-da, ulanyjy gollanmasynda size münmegimizi aýdýan jikme-jik ygtybarly görkezmeler barelektrik skuterhowpsuzwe delektrik skuterleri üçin düzgünler.

Habaryňyzy goýuň