Howpsuzlyk görkezmeleri

 • Precautions for the use of electric scooter tires in winter

  Gyşda elektrik skuter tekerlerini ulanmak üçin seresaplyklar

  Şin, elektrik skuterleriniň möhüm böleklerinden biridir we esasanam gyşda köp zada üns bermelidigi sebäpli, oňa hyzmat etmek gaty möhümdir.Aşakda gyşky elektrik skuterleriniň tekerlerini bejermek we siziň üçin ätiýaçlyk çäreleri barada gysgaça maglumat berdik.1. Şinanyň basyşyna hemişe üns beriň Eger Mankeel Silver Wings ýaly pnewmatik teker elektrik skuterini ulanýan bolsaňyz, müneniňizde tekeriň dogry basyşyna üns bermelisiňiz.Adatça, öň we yzky tigirleriň basyş standartlary birmeňzeş däl.Şoňa görä temperatura täsir eder, ähli tekerleriň howa basyşy aýda azyndan bir gezek barlanmalydyr.Gyşda we tomusda howanyň temperaturasy üýtgese, ýarym aýda bir gezek barlamak iň gowusydyr.Malylylyk giňelmeginiň we gysylmagynyň täsirinde gyşda tekeriň basyşy ýerlikli ýokarlandyrylyp bilner (ýöne ol kesgitlenen çäkde bolmaly).2. Maşyn süreniňizde ýokary tizlikli sürmekden saklanmaga synanyşyň ...
  Teksti okaň
 • Electric scooter start way: Push to go

  Elektrik skuteriniň başlangyç ýoly: Gitmek üçin itekläň

  “Mankeel” täze elektrik skuterini alanyňyzda, haýsy modeldigine garamazdan başlangyç usuly başlangyç görnüşde başlamaga iterilýär..Agny, açanyňyzdan soň bir aýagyňyz bilen pedalyň üstünde durmaly, beýleki aýagyňyz bolsa skuteriň öňüne iteklemek üçin ýere basmaly we yza çekilmeli.E-skuter öňe iteklenenden we iki aýagy pedalyň üstünde durandan soň, tizlendirijini şu wagt basyň.kadaly tizlenmek.Şeýle hem, ulanyjy gollanmasynda görkeziş görkezmelerine başlamak üçin aýratyn itergi bar: Bu dizaýn, esasan, çapyksuwaryň tizlendirijä tötänleýin degmeginiň we E-skuteriň ýoklugyndan gaçmagy üçin howpsuzlyk üçin niýetlenendir. çapyksuwaryň ýaralanmagyna ýa-da E-skuteriň ýere gaçmagyna sebäp bolýar.Önümimiz APP, APP-de elektrik skuteriniň başlangyç tertibini üýtgetmegi hem goldaýar.Elektrik skuteriniň başlangyç tertibi ...
  Teksti okaň
 • Electric scooter trials: guidance for users in UK

  Elektrik skuter synaglary: Angliýadaky ulanyjylar üçin görkezme

  Recentlyaňy-ýakynda Angliýadan alyjylarymyzyň käbiri elektrikli skuterleriň Angliýada ýolda kanuny ýöräp biljekdigini soradylar.Elektrikli skuterler, soňky ýyllarda ýüze çykan köp ugurly kinetiki energiýa sürüş guraly hökmünde güýmenje üçin syýahat guraly hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, adamlaryň syýahat zerurlyklarynyň üýtgemegi sebäpli adamlar wagtal-wagtal elektrik skuterlerini gatnaw ýa-da beýleki ssenariýalar hökmünde ulanarlar.Syýahat guraly.Dürli ýurtlarda we sebitlerde elektrik skuterlerine münmek üçin dürli düzgünler bar.Elektrik skuterlerini nirede ulansaňyz we münseňizem, ýerli ýol kanunlaryna boýun bolmalysyňyz we howpsuz münmelisiňiz diýip hemişe maslahat berýäris.Angliýada elektrik skuterlerini ulanýan we münýän alyjy hökmünde, Angliýanyň hökümetiniň Transport ministrliginiň web sahypasynda ýolda elektrik skuterlerine münmek üçin sebitiňiziň degişli syýasatlaryny aşakdaky ýaly barlap bilersiňiz: https: // www. gov.uk/guidance/e-scooter-trials-guidance-for-users ...
  Teksti okaň
 • Battery safety tips

  Batareýanyň howpsuzlygy barada maslahatlar

  Umuman aýdylanda, doly zarýadlanan batareýa takmynan 120-180 gün garaşandan soň saklanan güýjüni sarp eder.Garaşma tertibinde pes güýçli batareýalar her 30-60 günden zarýad berilmelidir.Batareýanyň doly tükenmegi mümkin boldugyça batareýa hemişelik zeper ýetirer.Batareýanyň zarýadyny we zarýadyny ýazga almak üçin batareýanyň içinde akylly çip bar, sebäbi aşa köp zarýad bermek ýa-da güýçlendirmek zerarly kepillik kepillendirilmeýär.▲ Duýduryş Batareýany sökmäge synanyşmaň, ýogsam ýangyn howpy bar we ulanyjylara bu önümiň ähli böleklerini özbaşdak bejermäge rugsat berilmeýär.▲ Duýduryş Daşky gurşawyň temperaturasy önümiň işleýiş temperaturasyndan ýokary bolanda bu skuteri sürmäň, sebäbi pes we ýokary temperatura iň ýokary güýç momentiniň çäklendirilmegine sebäp bolar.Şeýle etmek, süýşüp ýa-da ýykylyp biler, netijede şahsy şikes emläk zyýanyna öwrüler....
  Teksti okaň
 • Battery maintenance

  Batareýany abatlamak

  Batareýany saklanyňyzda ýa-da zarýad alanyňyzda görkezilen temperatura çäginden geçmäň (modeliň parametr tablisasyna serediň).Batareýany deşmäň.Sebitiňizdäki batareýany gaýtadan işlemek we ýok etmek baradaky kanunlara we düzgünlere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Gowy saklanylýan batareýa, köp kilometrlik süreniňizden soň hem gowy işleýiş ýagdaýyny saklap biler.Her süreniňizden soň batareýany güýçlendiriň.Batareýany doly suwarmakdan gaça duruň.Köplenç 22 ° C temperaturada ulanylanda, batareýanyň çydamlylygy we öndürijiligi iň gowusydyr.Şeýle-de bolsa, temperatura 0 ° C-den pes bolanda batareýanyň ömri we öndürijiligi peselip biler.Umuman aýdanyňda, -20 ° C-de şol bir batareýanyň çydamlylygy we öndürijiligi 22 ° C-den diňe ýarysydyr.Temperatura ýokarlanandan soň batareýanyň ömri dikeldiler.
  Teksti okaň
 • Daily maintenance and repair

  Gündelik tehniki hyzmat we abatlaýyş

  Arassalamak we saklamak Esasy çarçuwany ýumşak çygly mata bilen süpüriň.Arassalamak kyn bolan tegmiller bar bolsa, diş pastasyny çalyň we diş çotgasy bilen birnäçe gezek süpüriň, soňra ýumşak çygly mata bilen arassalaň.Bedeniň plastmassa bölekleri çyzylan bolsa, inçe çäge kagyzy bilen ýalpyldawuk bolup biler.Inderatlatma Elektrik skuteriňizi arassalamak üçin alkogol, benzin, kerosin ýa-da beýleki poslaýjy we üýtgäp durýan erginleri ulanmaň.Bu maddalar skuteriň bedeniniň daşky görnüşine we içki gurluşyna zeper ýetirip biler.Spreýlemek we ýuwmak üçin basyş güýji suw ýaragyny ýa-da suw turbasyny ulanmak gadagandyr.▲ Duýduryş Arassalamazdan ozal, skuteriň öçürilendigine, zarýad beriş kabeliniň kesilendigine we zarýad beriş portunyň rezin örtüginiň berkidilendigine göz ýetiriň, ýogsam elektron bölekleri zaýalanmagy mümkin.Ulanylmaýan mahaly, skuteri salkyn we gurak ýerde saklaň.Skuteriň daşynda uzak saklamaň.S ...
  Teksti okaň
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy goýuň