Mankeel?

 • Kompaniýamyzyň ady:
  Şençzhenen Manke Technology Co., Ltd.

  2013-nji ýylda Şençzhenen şäherinde kompaniýamyz döredileli bäri, esasan, gözleg işlerine we gysga we orta aralyga daşamak üçin elektrik skuterlerini öndürmäge üns berýäris.önümler dünýäniň 80-den gowrak ýurduna we sebitine satylýar.Bu bolsa ýylsaýyn çalt ösüş tendensiýasyny görkezýär.

 • Biziň markamyz:
  Mankeel

  Soňky ýyllarda elektrik skuterlerini öndürmekde we ösdürmekde baý tejribä esaslanyp, ýokary hilli, ýokary öndürijilikli sarp edijä we elektrik skuterlerini paýlaşmaga gönükdirilen täze ösüş we önümçilik ugruny açdyk.Şondan bäri Mankeel täze elektrik skuter markamyz boldy.Geçmişiň çuň binýadyny birleşdirip, has giň geljege garaşýarys.

Kompaniýa

 • 8+

  köp ýyllyk hünär önümçilik tejribesi
 • 15+

  Içerki oýlap tapyş patenti
  awtorizasiýa
 • 5+

  Halkara oýlap tapyş patenti
 • 2

  Önümçilik esaslary
 • 13000m2

  Önümçilik ussahanasy
about us

9+

köp ýyllyk hünär önümçilik tejribesi

15+

Içerki oýlap tapyş patenti
awtorizasiýa

5+

Halkara oýlap tapyş patenti

2

Önümçilik esaslary

13000M²

Önümçilik ussahanasy

Şençzhenen Manke tehnologiýasy, innowasiýa şäheri bolan Şençzhenen şäherinde ýerleşýän ýokary tehnologiýaly kärhana.2013-nji ýyldan bäri elektrik skuterlerini iň ökde öndüriji bolmaga ünsi jemleýäris. Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, esasy tehnologiýamyzy we pudakda ýokary derejeli standartlary özleşdirdik.

“Mankeel” kompaniýanyň garamagynda täze garaşsyz gözleg we ösüş elektrik skuter seriýaly önüm bolup, biziň ugrumyz hökmünde ýokary hilli we ýokary öndürijilikli marka önüminiň täze tapgyryny açýar.Kompaniýa, hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiz üçin iň oňat hyzmat bermek üçin bitewiligiň, innowasiýanyň, hiliň we üýtgeşmeleri kabul etmegiň korporatiw gymmatlyklaryna hemişe eýerýär.

Ilkinji täze “Mankeel” markaly elektrik skuterimiz “Porsche” topary tarapyndan döredildi, ikinji elektrik skuter bolsa Germaniýanyň howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi.önümiň owadan görnüşine we ulanmagyň amatlylygyna üns berýäris, şol bir wagtyň özünde önümiň howpsuzlygy hemişe gözleg we barlag işlerimizde birinji orunda durýar.önümimiziň dizaýnynda we önümçiliginde howpsuz münmek düşünjesini durmuşa geçiriň.Beýleki birnäçe dürli modeller hem işlenip düzülýär we has täze önümler häzirki wagtda işlenip düzülýär.siziň üçin has ýaşyl we has aňsat transport guralyny döretmegi maksat edinýän her bir jikme-jiklige ünsi jemleýäris.

Pes uglerodly syýahat ýoluňyzda has amatly we şatlykly bolmak üçin Mankeel elektrik skuter sürýän toparyna goşulmaga hoş geldiňiz!

company

Greenaşyl we has aňsat syýahatyňyz şu ýerden başlaýar

Our Mission

Görüşimiz

Dünýä belli bir kompaniýa boluň

Eco city transport. Autumn season background. Active lifestyle. Electric scooter in autumn park. Electric transport. Urban transport.

Biziň wezipämiz

Geljek üçin arzuw ediň, ilki müşderi

Our Vision

Gymmatlyklarymyz

Bütewilik, täzelik, hil, üýtgemegi kabul ediň

Mankeeliň marka hekaýasy

1-1

Trafficol hereketi basyşy agyrlaşyp, daşky gurşawy goramak düşünjesi we amaly hereketler häzirki döwürde has möhüm we derwaýys bolanda, garaşsyz adamlar hökmünde näme edip bileris?Muny etmegiň usullary haýsylar?

Dünýäde ilkinji elektrik skuter 1916-njy ýylda oýlanyp tapylanda, adamlar 100 ýyldan gowrak wagtdan soň şahsy syýahatda has möhüm rol oýnar diýip pikir etmän bilerler we epidemiýa ýaýramagynyň soňky birnäçe ýylynda başga bir üýtgeşik rol oýnapdyrlar .Köpçülikleýin ulaglardan we köpçülikden uzaklaşmazlyk üçin elektrik skuterine münüp, adamlary goramak has täsirli.Mankeel şeýle ajaýyp pudagyň mirasdüşeri we täzelikçisi bolandygyna we adamlaryň syýahaty üçin has gowy çözgütleri teklip edýändigine buýsanýar.

Biziň markamyz --- Mankeel, hytaý kompaniýasynyň adynyň Manke terjimesinden, Manke bolsa esasy iş pelsepesinden we korporatiw missiýamyzyň ugrundan alnan, ýagny "Geljegi arzuw ediň, ilki müşderiler".

Gözleg we ösüş önümlerimizde ilkinji nobatda müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, müşderileriň islegleri bazaryň zerurlyklaryny we has gysga ugurly syýahatçylyk pudagymyzyň has ýaşyl tendensiýany görkezýär.Şol sebäpden, gysga aralykdaky transport önümleriniň innowasiýasyna we üýtgemegine ýolbaşçylyk etmek, sarp edijileri elmydama innowasiýa we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek, adamlaryň durmuşyny has amatly etmek, bu umydy amala aşyrmak we güýjümizi güýçlendirmek üçin geljekki geljege garaşýarys. ulag gurşawyny has arassa we ekologiýa taýdan arassa etmek.

Goý, Mankeel sebäpli syýahatyňyz has amatly we amatly bolsun, Mankeel bilen has ýaşyl we has aňsat syýahatyňyzdan lezzet alyň.

Kompaniýanyň ösüş taryhy


 • 2021-nji ýyl

  Özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen üç sany täze model üstünlikli boldy
  partiýalarda bazara çykaryldy we köp sanlysyny aldy
  Bütin dünýädäki müşderilerimiziň pikirleri.
  Özbaşdak döredilen täze önümlere ýoldan daşarky elektrik skuterleri girýär
  taslama gözleg we önümçilik üçin durmuşa geçirilýär.
 • 2020

  Mankeel zawody täze tapgyra eýe boldy
  ISO9001 we BSCI şahadatnamasy
  Marka öz-özünden öndürilen önümlere eýe
  CE, FCC, TUV şahadatnamalaryndan geçdi
 • 2019

  Resmi taýdan täze marka - Mankeel bellige aldyk
  Mankeel önümleri daşary ýurtlarda 80-den gowrak satylýar
  ýurtlar we sebitler
  Şol ýylda Mankeeliň ýyllyk salgyt
  töleg bir milliondan geçdi
 • 2018

  3 sany “Mankeel” önümi köp boldy
  ýurtda we daşary ýurtda oýlap tapyş patentlerini dizaýn ediň
 • 2017

  Ilkinji “Mankeel” fiziki zawody resmi taýdan tamamlandy
  we Şençzheneniň Guangming etrabynda ulanylmaga berildi
 • 2016

  Mankeel elektrik skuter önümleri
  ECO şahadatnamasyny aldy
 • 2015

  Mankeel önümleri üstünlikli satuwa çykaryldy we satyldy
  esasy içerki we daşary ýurt platformalarynda partiýalarda

2013

Mankeel Hytaýyň Şençzhenen şäherinde döredildi we bu ilkinji ädim boldy
Mankeeliň ýolbaşçylygyndaky akylly syýahatçylyk pudagy düýbüni tutdy

Mankeel önümleri we hil kepilnamasy

Mankeel Products&Quality Certification (1)
Mankeel Products&Quality Certification (2)
Mankeel Products&Quality Certification (3)
Mankeel Products&Quality Certification (4)
Mankeel Products&Quality Certification (5)
Mankeel Products&Quality Certification (6)
Mankeel Products&Quality Certification (7)
Mankeel Products&Quality Certification (8)
Mankeel Products&Quality Certification (9)
Mankeel Products&Quality Certification (10)

Mankeel halkara ammary

Hyzmatdaşlarymyza we sarp edijilere has gowy we wagtynda hyzmat etmek üçin 4 sany garaşsyz daşary ýurt ammaryny we ABŞ-da, Angliýada, Germaniýada we Polşada satuwdan soňky hyzmat ediş stansiýalaryny gurduk.Şol bir wagtyň özünde, beýleki ýurtlarda we sebitlerde has köp daşary ýurt ammarlarynyň bolmagyny meýilleşdirýäris.Sebäbi satuwdan soňky hyzmat hyzmatlaryny hyzmatdaşlarymyza netijeli we oýlanyşykly hyzmatlar bilen üpjün edip bileris.Munuň üçin talaplaryňyz bar bolsa, ýük daşamak hyzmatlary elýeterli.wagtynda hyzmat edip biljek her bir goldaw desgasy biziň wezipämizdir.

Mankeel International Warehouse (1)
Mankeel International Warehouse (3)
Mankeel International Warehouse (4)
Mankeel International Warehouse (2)

Habaryňyzy goýuň