Satuwdan soň hyzmat

Mankeel satuwdan soňky şertler we kepillik

Bu madda diňe Şençzhenen Mankeel Technology Co., Ltd. tarapyndan resmi taýdan ygtyýarlandyrylan paýlaýjylara we Şençzhenen Mankeel Technology Co., Ltd. tarapyndan dolandyrylýan Şençzhenen Mankeel Technology Co. bir ýyl kepillik bilen Mankeel önümlerini satyn alanlar.Ulanyjy gollanmasyna laýyklykda önüm adaty ulanylmasa, alyjylar kepillik kartoçkasy bilen kompaniýamyza iberip bilerler, kepillik möhletinde satuwdan soňky hyzmaty size hödürläris.

Kepillik möhleti

“Mankeel” elektrik skuter önümlerini satyn alan ulanyjylar üçin size bir ýyllyk mugt kepillik hyzmatyny hödürläris.Kepillik döwründe önümiň hilindäki näsazlyklar sebäpli önümi adaty ulanyp bolmaýar.Önüm satyn alnandan 7 günüň dowamynda, hasap-fakturalar we beýleki ygtybarly resminamalar bilen yzyna gaýtarmak we çalyşmak üçin kompaniýamyza ýüz tutup bilersiňiz.Kepillik möhleti gutarandan soň, kompaniýa goldanylmaly we täzelenmeli önümler üçin degişli tölegleri alar.

Hyzmat syýasaty

1. Elektrik skuter çarçuwasynyň esasy korpusy we esasy polýus bir ýyl kepillendirilýär

2. Beýleki esasy komponentlere hereketlendirijiler, batareýalar, dolandyryjylar we gurallar girýär.Kepillik möhleti 6 aý.

3. Beýleki işleýän böleklere faralar / çyralar, tormoz çyralary, gurallaryň jaýy, penjireler, mehaniki tormozlar, elektron tormozlar, elektron tizlendirijiler, jaňlar we tekerler girýär.Kepillik möhleti 3 aý.

4. Beýleki daşky bölekler, çarçuwanyň üstki boýagy, bezeg zolaklary we aýakgaplary kepillikde ýok.

Aşakdaky ýagdaýlaryň haýsydyr birinde mugt kepillik berilmeýär we tölegli bejeriler.

1. Ulanyjynyň “Gollanma gollanmasyna” laýyklykda ulanmazlygy, saklamagy we sazlamazlygy sebäpli ýüze çykan şowsuzlyk.

2. Ulanyjynyň öz-özüni üýtgetmegi, sökmegi we abatlamagy, ulanyş düzgünleriniň berjaý edilmezligi sebäpli dörän zyýan.

3. Ulanyjynyň nädogry saklanmagy ýa-da awariýa sebäpli ýüze çykan näsazlyk

4. Hakyky hasap-faktura, kepillik kartoçkasy, zawod belgisi model bilen gabat gelmeýär ýa-da üýtgedilýär

5. rainagyşda uzak wagtlap münmek we suwa çümdürmek zerarly ýetirilen zyýan (bu madda diňe Mankeel elektrik skuter önümleri üçin)

Kepillik beýany

1. Kepillik şertleri diňe Şençzhenen Mankeel Technology Co., Ltd. tarapyndan rugsatsyz dilerlerden ýa-da başga kanallardan satyn alnan önümler üçin kepillik jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.

2. Kanuny hukuklaryňyzy we gyzyklanmalaryňyzy goramak üçin satyjydan haýyş etmegi ýatdan çykarmaň) we önümi satyn alanyňyzda beýleki goldaw talonlary.

Şençzhenen Manke Technology Co., Ltd. ýokardaky sözleriň soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Habaryňyzy goýuň