Mankeel Pioner (Paýlaşma modeli)

Mankeel Pioneer-iň şahsy wersiýasyna esaslanyp,
hyzmatdaşymyzyň taslama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin käbir degişli üýtgeşmeler girizildi.

Häzirki wagtda her kimiň syýahat zerurlygy barha köpelip, ýaşyllaşyp barýarka, köçelerde elektrik ulaglaryny paýlaşmak, welosipedleri paýlaşmak we ş.m. köpelýär we bazar tarapyndan garşylanýar.Elektrikli skuterler, has amatly transport serişdesi hökmünde, esasy paýlaşyk transport serişdeleriniň agzasy hökmünde olary äsgermezlik edip bilmeýär.

Mankeel Pioner

(Paýlaşmagyň modeli)

4G / Bluetooth / Jübi telefonyny skaner kody arkaly sürmek
/ GPS ýerleşişi / IP68 çalyşýan batareýa
Doly funksiýalar
Amatly merkezleşdirilen dolandyryş

c
e
fwe
vv

500W bahalandyrylan kuwwat
600W ýokary güýji

36V 15AH batareýa
(LG, Samsung batareýasy islege bagly)

40KM
Iň ýokary aralyk

10 dýuým ýokary elastik
bal ary tekerleri

hrt
dbf
vs
hr

15-20-25KM / sag
Üç tizlikli kadalaşdyrmak

Iki gezek şok siňdiriş ulgamy

15 ° Bahalandyryş

IP55 ulagyň suw geçirmeýän
IP68 batareýa gözegçilik ediji suw geçirmeýän

(Aboveokardaky maglumatlar, paýlaşylýan elektrik skuteriniň adaty paýlaşma modeli. Dürli talaplaryňyz bar bolsa,
Aýratyn zerurlyklaryňyza görä dürli önüm konfigurasiýasyny düzedip biljekdigimizi aýdyp bilersiňiz.)

Aýrylyp bilinýän doly möhürlenen batareýa

“Mankeel Pioneer” -iň şahsy wersiýasy ýaly, batareýany dolandyrmak bukjasy gidroizolýasiýa üçin IP68 reýtingini kabul edýär.Senagatyň özboluşly ýokary standart dizaýny we ussatlygy.Threadüpüň kellesi doly möhürlenen interfeýsi kabul edýär.

Şol bir wagtyň özünde, aýrylýan batareýa merkezleşdirilen dolandyryş we gaýta-gaýta zarýad bermek üçin has amatlydyr.Diňe bir gezekde bir batareýany çalyşmaly we ähli skuterini zarýad bermek üçin kesgitlenen zarýad berilýän ýere geçirmek zerurlygy ýok, taslama merkezleşdirilen dolandyryş üçin gaty amatly.

APP akylly amal

Akylly dinamika, maglumatlary real wagt kesgitlemek,
doly funksiýalary, amatly dolandyryş

tub (1)
tub (2)
tub (4)
tub (3)

Öňki tigir goşa zarba siňdirişi

Bu model, şeýle hem berk çarçuwaly we 10 dýuýmlyk ýokary elastik bal ary tekerleri bilen öňdäki wilka gidrawlik goşa zarba siňdiriş ulgamyny kabul edýär, ýol rahat bolsa-da, ýol has rahat bolsa-da, has durnukly bolup biler we münmek üçin rahat.

Beden güýçli we berk, ulanylýan materiallar gaty yhlasly.köpçülikleýin syýahatyň agyry nokatlaryny kanagatlandyrmak we paýlaşma syýahat bazarynda has köp paý almaga kömek etmek üçin doly funksiýalar.

Örän gowy
dyrmaşmak

600W ýokary kuwwatly hereketlendiriji, 15 ° çenli dyrmaşmak ukyby 

10 dýuým gaty bal ary ýokary elastik tekerleri

Şinanyň materialy ajaýyp, münmegi has durnukly, az edýär
bökmek we eliňi bulaşdyrmak duýgusy ýok, hatda 5CM beýiklik
päsgelçilikleri aňsatlyk bilen we aňsatlyk bilen geçip bolýar we bolup biler
ýeňil geçmek ýaly ýol şertlerine aňsatlyk bilen çemeleşildi
durmazdan, çukurlardan we çagyl ýollardan.

Öňki tigir goşa zarba siňdirişi

Maşyn öňdäki wilkanyň gidrawliki goşa zarbasyny kabul edýär
siňdiriş ulgamy, täsirli we durnukly işlemek,
berk ramka we 10 dýuým ýokary elastik bilen
bal ary tekerleri, münmegi ep-esli gowulandyrýar
rahatlyk, ýol bulaşyk bolsa-da, has köp bolup biler
durnukly we rahat gezelenç.

1.5W ýokary çyra çyrasy

Döwrebaplaşdyrylan 1.5W faralar has ýakymly
ýetip gelýän awtoulaglar we adamlar, ajaýyp däl.
Gijelerine müneniňde has uzak we ýagty saçýar.

Iki el tormozlaň

Öňki we yzky deprek tormozlary + tormoz leňňeri Hall tormozlary,
münmegiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin netijeli tormozlamak

Spesifikasiýa Adaty wersiýa Meýletin wersiýa
Bahalandyrylan güýç 350W 350W
Iň ýokary güýç 600W 600W
Naprýa .eniýe 36V 36V
Batareýanyň kuwwaty 15Ah 15-20Ah
Maks aralygy 40-45KM 40-50KM
Iň ýokary dereje 15 ° 15 °
Asma ulgamy Öňki wilka goşa amortizatorlar Öňki wilka goşa amortizatorlar
Şinalar 10 "ýokary elastik rezin gaty tekerler 10 "ýokary elastik rezin gaty tekerler
Tizligi dolandyrmak 15-20-25KM / H Iň ýokary tizlik düzülip bilner 15-20-25KM / H Iň ýokary tizlik düzülip bilner
Tormoz ulgamy Öň we yzky baraban tormozy E-ABS gulplama garşy ulgam Öň we yzky baraban tormozy E-ABS gulplama garşy ulgam
Maks Load 120KG 120KG
Suw geçirmeýän IP68 (batareýany dolandyryjy) IP56 (skuteriň korpusy) IP68 (batareýany dolandyryjy) IP56 (skuteriň korpusy)
Wagt tölegi 7-9 sagat 7-12 sagat
APP funksiýasy Standart Standart
NW 24KG 24KG
GW 29KG 29KG
Doly ululygy 1250 * 533 * 1260MM 1250 * 533 * 1260MM
Eplenen ululyk 1210 * 533 * 558MM 1210 * 533 * 558MM
Bukjanyň ululygy 1250X240X668MM 1250X240X668MM
Pioneer(Sharing model)

Habaryňyzy goýuň