Näme üçin Mankeeliň elektrik skuterini haýsydyr bir sim görüp bilmeýär?

Häzirki wagtda adamlar energiýa we daşky gurşawy goramak meselesine has köp üns berenlerinde, soňky ýyllarda syýahat transportynyň aýratynlyklaryna eýe bolan täze önüm hökmünde elektrik skuterleri adamlaryň durmuşynda kem-kemden şöhle saçýar.Dürli markalaryň we görnüşleriň elektrik skuterleri durmuşda kem-kemden meşhur bolýar.

Bazarda Xiaomi we Razor ýaly iň köp ýaýran elektrik skuterleri has nusgawy görnüşe eýe.Aşakdaky Xiaomi Pro2 we Razor eskooter şekilinde görkezilişi ýaly, bedeniň daşynda birnäçe açyk simleriň bardygyny aýdyň görýäris:
 

electric-scooterelectric scooter 2

Elektrik skuter pudagynda örän täzeçillik öndürijisi hökmünde Mankeel batyrgaýlyk bilen düzgünleri bozdy we daşky görnüşden simleriň görünmezligi üçin täze elektrik skuterlerimiziň hemmesini doly gizlin bedene öwürdi.Umumy bedeni gaty arassa we tertipli edýär.Müşderilerimiziň köpüsi, aşakda görkezilişi ýaly, bu tertipsiz stili makul bilýändikleri barada aýdyň jogap berdiler:

electric-scooter-3

Emma bu üýtgeşmä garamak diňe bir estetika görnüşi üçin däl, has möhümi, amaly ýerine ýetiriş üçin hem ulanylýar.

Ilki bilen simleriň autsorsingi tebigy ýagdaýda garrajak plastmassadan ýasalýar.Esasanam açyk howada ýygy-ýygydan ulanylmaly elektrik skuterleri ýaly önümler üçin simleriň garramagy has çalt bolýar.

Ikinjiden, açylan simler şahalar ýa-da beýleki ownuk zatlar ýaly beýleki zatlara asylyp ýa-da dakylyp bilner.Bedende gizlenen simlerde ýokarda agzalan aladalar ýok.

Bir gezek iňlis müşderisinden başga bir markadaky elektrik skuterlerinden biriniň ýaşaýyş jaýynyň birinji gatynda gulplandygyny, ýöne elektrik kabeli we tormoz kabeli kesilendigini aýdyp, haýyş aldyk.Gözegçilik arkaly, kimdir biriniň elektrik skuterini ogurlamak isleýändigi, ýöne gulp kemeriniň gitmejekdigi we ýerine tigir tigirini we tormoz simini kesendigi anyklandy.Munuň ýaly ýagdaýy hiç wagt göz öňüne-de getirip görmedik, ýöne doly gizlenen bedenimiziň dizaýny hem bu adaty däl, ýöne zyýanyň öňüni almak funksiýasyny çözmek üçin bolýar.

Elbetde, arassa “E-skuter” korpusynyň täzeligi, elektrik skuterleriniň umumy täzeliginiň diňe bir tarapy.Biziň kämilleşdirýän we sazlaýan her bir täzeligimiz, sarp edijileriň amatlylygyna we amaly zerurlyklaryna esaslanýar.Has ýokary hilli we amaly innowasiýa kämilleşdirmeleri size has köp garaşylmadyk ýagdaý getirer.

Iş wagty: 10-njy ýanwar -2022

Habaryňyzy goýuň