“Mankeel” elektrik serfboard W7 2022-nji ýylyň tomus satuw möwsüminde resmi taýdan işe girizildi

Elektrik skuter pudagynda toplanan tejribä esaslanan innowasiýa tehnologiýa kompaniýasy hökmünde, geçen ýyl adamlara has gyzykly getirýän başga bir elektrik ýüzýän tagtany täzeledik we ösdürdik ---- Mankeel Electric Surfboard W7.

“Mankeel W7” täze integrirlenen dizaýny, ýeňil we kiçi görnüşi, suwuň ýüzüne laýyk gelýän, suwda rahat hereket etmegini üpjün edýän, şeýle hem götermek üçin amatly, çümmegiň çuňlugy 50 metre ýetýär we dürli-dürli lezzet almaga mümkinçilik berýär. suwasty görnüşler.Gowy ýüzüji bolmasaňyzam, suw dünýäsinde gezelenç etmek üçin mugt.

Her zarýaddan soň batareýanyň uzak ömri 60 minuda çenli dowam edýär we doly suw geçirmeýän IP68 çykarylýan batareýa dizaýny hem batareýany çalyşmak ýa-da güýçlendirmek üçin amatlydyr.

W7 suw güýmenje pursatlaryny has köp görmek üçin aşakdaky wideo basyň

Bu wideo, rus müşderilerimiziň biri tarapyndan suwasty synag wideo seslenmesi.Müşderimiz, asyl reňkine esaslanyp azajyk täzelik etdi we ýüzýän tagtany gaty salkyn suw zolagynyň reňkine boýady.başga görnüşdäki reňk dizaýnlaryňyz bar bolsa, hünärmen zawod hökmünde biz hem muny siziň üçin edip bileris.

Bu elektrik süýşüriş tagtasynyň täze önümleriniň ilkinji partiýasy ýakyn wagtda resmi taýdan tamamlanar we 2022-nji ýylyň tomsunda satuwa taýýarlanar. Häzirki wagtda ilkinji partiýa önümçiligimiz bary-ýogy 300 birlikdir.Sargyt bermek üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Iş wagty: 12-2021-nji noýabr

Habaryňyzy goýuň