2022 Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

Hytaýyň bahar baýramy ýakynlaşýar, Mankeel kompaniýamyza uzak möhletleýin goldawyňyz üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn we size tüýs ýürekden arzuwlarymyzy we salamlarymyzy bildirýäris.

Soňky iki ýylyň dowamynda dünýä we biz gaty kyn we dartgynly syýahat bilen çokundyryldy.Epidemiýa sebäpli dünýäni has gorkuzdyk we Mankeel, bu ugurda adaty OEM zawodyndan garaşsyz marka öwrülip başladyk.Mankeel adamlary has ýaşyl we ýokary hilli elektrik skuter önümleri bilen üpjün etmekden başlaýar, adamlara daşky gurşawy goramak we howpsuz transport serişdeleri we düşünjeler bilen üpjün edýär, geljege we dünýäňize gowy arzuwlarymyzy ýetirýär.

Geljekde size has gowy hyzmatlar we önümler bermek üçin has köp iş ederis we dünýäniň ýaşyl we dowamly ösüşine öz güýjümizi goşarys.

Bu aralykda, Bahar baýramynyň dynç alyş wagtyna üns bermegiňizi haýyş edýäris, dynç alarys2022-nji ýylyň 26-njy ýanwaryndan 2022-nji ýylyň 6-njy fewraly aralygynda.Bir stocka taýýarlygy ýa-da başga soraglaryňyz bar bolsa, öňünden habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Sizi taýýarlamak üçin elimizden gelenini ederis.

Dynç alyş günlerinde nobatçy işgärleri taýýarlarys, önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa size jogap bereris.

Netijede, bu hytaý Täze ýylynyň şatlygyny we bereketlerini biziň bilen paýlaşmagyňyzy isleýäris we size we maşgalaňyza şatlyk, rahatlyk we saglyk arzuw edýäris.

 

Mankeel topary
Hormatlamak bilen
17-nji ýanwarth, 2022

Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar

Habaryňyzy goýuň